ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ
จำนวนผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

จำนวนผู้ใช้น้ำที่ได้รับอนุมัติก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

แสดงทั้งประเทศ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
คำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ใบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 15/2564
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 14/2564
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 13/2564
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 12/2564
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 11/2564