ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ
จำนวนผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

จำนวนผู้ใช้น้ำที่ได้รับอนุมัติก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

แสดงทั้งประเทศ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศการรับเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ

;