ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ
จำนวนผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

จำนวนผู้ใช้น้ำที่ได้รับอนุมัติก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

แสดงทั้งประเทศ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานระบบ สารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
คำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศการรับเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประกาศรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม ในลุ่มน้ำชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. - 30 ก.ค. 65 เวลา 23.59 น.
ประกาศรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ในลุ่มน้ำโขงเหนือ (เพิ่มเติม)


ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 14/2565
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับที่ 13/2565